[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

28 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ปริศนาอักษรไขว้คำควบกล้ำ คร คล คว กร กล กว
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ปริศนาอักษรไขว้คำควบกล้ำ คร คล คว กร กล กว
(อ่าน 3730)
28 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำพื้นฐาน ป.2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำพื้นฐาน ป.2
(อ่าน 2138)
25 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่าน ชุด "อักษรนำ คำควบกล้ำ" เล่มที่ 2 คำที่ใช้ ห นำ ย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่าน ชุด "อักษรนำ คำควบกล้ำ" เล่มที่ 2 คำที่ใช้ ห นำ ย
(อ่าน 2351)
25 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่าน ชุด "อักษรนำ คำควบกล้ำ" เล่มที่ 1 คำที่ใช้ ห นำ น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่าน ชุด "อักษรนำ คำควบกล้ำ" เล่มที่ 1 คำที่ใช้ ห นำ น
(อ่าน 3061)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดคำศัพท์เล่มเล็กมาตราแม่ กน และ แม่ กก ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดคำศัพท์เล่มเล็กมาตราแม่ กน และ แม่ กก ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้
(อ่าน 3565)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2 ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนแล้วทำการประเมินผล
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2 ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนแล้วทำการประเมินผล
(อ่าน 2330)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อมาตราตัวสะกดสำหรับจัดบอร์ดความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อมาตราตัวสะกดสำหรับจัดบอร์ดความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
(อ่าน 4730)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ก เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -า มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ก เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -า มีตัวสะกด
(อ่าน 2031)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ก เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ก เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1639)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน จ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน จ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1265)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ด เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ด เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1261)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1287)
22 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1222)
22 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน บ เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน บ เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 2743)
20 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บอลลูนมาตราตัวสะกด แม่ กม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บอลลูนมาตราตัวสะกด แม่ กม
(อ่าน 5010)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน อ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คัดแล้วอ่าน อ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด
(อ่าน 1367)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน นำคำในลูกโป่งมาเรียงให้เป็นประโยค
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน นำคำในลูกโป่งมาเรียงให้เป็นประโยค
(อ่าน 4865)
14 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนคำศัพท์จากภาพตามมาตราตัวสะกด 8 หน้า
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนคำศัพท์จากภาพตามมาตราตัวสะกด 8 หน้า
(อ่าน 3530)
14 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดฝึกแต่งประโยคจากภาพ 12 หน้า
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดฝึกแต่งประโยคจากภาพ 12 หน้า
(อ่าน 7555)
9 พ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดแบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่ กง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดแบบฝึกมาตราตัวสะกดแม่ กง
(อ่าน 4705)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>