[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อนเอย

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1408)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 2 มาเล่นกันไหม

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 969)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 3 ของเธอของฉัน

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 749)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 4 ฝนตกแดดออก

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1399)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 5 เรารักเมืองไทย

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1136)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 711)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 7 แมวเหมียว

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 713)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีลำนำ หน่วยที่ 8 กระต่ายกับเต่า

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 916)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

1 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 2539)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 80 ชั่วโมง ไฟล์แก้ไขได้ Word and PDF

23 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 3990)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จำนวน 200 ชั่วโมง 18 หน่วย

8 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาพาที ป.1

1 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 2224)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

15 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 6644)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง

30 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 5583)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด

21 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 6916)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>