[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

22 พ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อนุบาล 1 เทอม 1 สัปดาห์ที่ 1 หนังสือ อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อนุบาล 1 เทอม 1 สัปดาห์ที่ 1 หนังสือ อจท.
(อ่าน 12)
15 พ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
(อ่าน 49)
30 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
(อ่าน 2492)
21 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
(อ่าน 920)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>