[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

31 ธ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1 อจท.
(อ่าน 169)
31 ธ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 อจท.
(อ่าน 132)
9 มิ.ย. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ชุดบูรณาการ ครบ 4 สาระฯ อจท. ระดับชั้นอนุบาล 1 พร้อมเพลงประกอบการสอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ชุดบูรณาการ ครบ 4 สาระฯ อจท. ระดับชั้นอนุบาล 1 พร้อมเพลงประกอบการสอน
(อ่าน 980)
22 พ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อนุบาล 1 เทอม 1 สัปดาห์ที่ 1 หนังสือ อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อนุบาล 1 เทอม 1 สัปดาห์ที่ 1 หนังสือ อจท.
(อ่าน 752)
15 พ.ค. 2561 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 เล่ม 2 จำนวน 8 หน่วย สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
(อ่าน 1383)
30 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
(อ่าน 3793)
21 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 จำนวน 3 หน่วย พร้อมแบบฝึกหัด
(อ่าน 2394)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>