[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

21 ธ.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมการอ่าน คัด คิด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมการอ่าน คัด คิด
(อ่าน 795)
21 ธ.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านเอาเรื่อง เปรื่องการเขียน เล่ม 1 ฝึกอ่านเอาเรื่อง เขียนสื่อสาร และเขียนสร้างสรรค์ เพื่อพิชิตข้อสอบ O-NET, NT, PISA
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านเอาเรื่อง เปรื่องการเขียน เล่ม 1 ฝึกอ่านเอาเรื่อง เขียนสื่อสาร และเขียนสร้างสรรค์ เพื่อพิชิตข้อสอบ O-NET, NT, PISA
(อ่าน 910)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 885)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 488)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 491)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 688)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อ่าน 596)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(อ่าน 636)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 1042)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 12 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 12 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 890)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 10 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 10 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 446)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบพร้อมเฉลยการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแนวทาง PISA by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบพร้อมเฉลยการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแนวทาง PISA by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 3116)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 340)
24 ก.ย. 2560 : PISA
แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 4416)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 343)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบกิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบกิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 1510)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 337)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>