[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 403)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 213)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 183)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 366)
27 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อ่าน 260)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(อ่าน 271)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 20 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 589)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 12 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 12 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 298)
26 ต.ค. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 10 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) 10 สถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(อ่าน 292)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบพร้อมเฉลยการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแนวทาง PISA by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบพร้อมเฉลยการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแนวทาง PISA by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 1507)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 182)
24 ก.ย. 2560 : PISA
แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 1674)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 223)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบกิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบกิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 1071)
24 ก.ย. 2560 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ (Pisa) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 190)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>