[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

2 เม.ย. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD
(อ่าน 24)
15 มี.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการและการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการ และการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอั
(อ่าน 81)
5 มี.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย
(อ่าน 131)
22 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
(อ่าน 191)
18 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
(อ่าน 154)
13 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเปิดโลกจิตวิทยาเด็ก โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์


นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือมาถ่ายทอดใหม่ในฉบับย่อยง่ายผ่านหนังสือ “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก”
(อ่าน 228)
10 ก.พ. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(อ่าน 510)
18 ม.ค. 2563 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 สะพานที่ยาวที่สุดในเมืองกรุงเทพมหานคร
(อ่าน 158)
13 พ.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.6


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2561) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.6
(อ่าน 425)
13 ต.ค. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ Autistic Spectrum Disorder ปัญหาพฤติกรรม ภาษา และการแก้ไข ประสบการณ์จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดย นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ Autistic Spectrum Disorder ปัญหาพฤติกรรม ภาษา และการแก้ไข ประสบการณ์จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดย นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
(อ่าน 241)
12 ต.ค. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อสไลด์นำเสนอ แนวคิดเชิงนามธรรม


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อสไลด์นำเสนอ แนวคิดเชิงนามธรรม
(อ่าน 382)
12 ต.ค. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนวนิยาย Moby Dick โมบี้ ดิ๊ก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนวนิยาย Moby Dick โมบี้ ดิ๊ก
(อ่าน 276)
23 ส.ค. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนส่งผลงานประเภทครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนส่งผลงานประเภทครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
(อ่าน 1154)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ผักผลไม้ 5 สี ส่งเสริมการบริโภคผัก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ผักผลไม้ 5 สี ส่งเสริมการบริโภคผัก
(อ่าน 2987)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผัก


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผัก
(อ่าน 1472)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผลไม้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผลไม้
(อ่าน 1334)
1 มี.ค. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เตรียมสอบเข้า ม.1 รวมเรื่องที่ออกข้อสอบทุกวิชา


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เตรียมสอบเข้า ม.1 รวมเรื่องที่ออกข้อสอบทุกวิชา
(อ่าน 1249)
26 ก.พ. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินโดยสาร ลักษณะการบินมันบินต่างกันรึเปล่า


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินโดยสาร ลักษณะการบินมันบินต่างกันรึเปล่า
(อ่าน 745)
25 ก.พ. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความเป็นมา คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ความเป็นมา คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
(อ่าน 1205)
25 ก.พ. 2562 : ความรู้ทั่วไป

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเหตุการณ์สำคัญ พร้อมทั้งความรู้ทั่วไป เตรียมสอบ TU STAR, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเหตุการณ์สำคัญ พร้อมทั้งความรู้ทั่วไป เตรียมสอบ TU STAR, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
(อ่าน 519)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>