[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


บทความ

  

30 ม.ค. 2567 : งานพัสดุการเงิน

การนำเงินส่งคลัง แนวปฏิบัติของโรงเรียน

การนำเงินส่งคลัง (อ่าน 275)

16 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26

ฟรีตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26 (อ่าน 317)

16 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า

แจกตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า (อ่าน 522)

10 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ

ฟรีตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ (อ่าน 895)

6 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)

แจกตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) (อ่าน 626)

6 ธ.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แจกตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 399)

20 พ.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา

แจกไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา (อ่าน 502)

1 พ.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แจกฟรีแนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 698)

29 ต.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างไฟล์คำนวณยอดหนังสือเรียน แบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนระดับมัธยม

แจกตัวอย่างไฟล์คำนวณยอดหนังสือเรียน แบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนระดับมัธยม (อ่าน 499)

29 ต.ค. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน บัญชีออมทรัพย์

แจกตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน บัญชีออมทรัพย์ (อ่าน 687)

13 ก.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายการเอกสารล้างหนี้สัญญาเงินยืมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้

แจกตัวอย่างรายการเอกสารล้างหนี้สัญญาเงินยืมโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 2472)

13 ก.ย. 2566 : งานพัสดุการเงิน

ตัวอย่างรายการเอกสารงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารทัศนศึกษา

แจกฟรีตัวอย่างรายการเอกสารงานจ้างเหมาบริการรถโดยสารทัศนศึกษา (อ่าน 473)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>